صورت های مالی

عنوان تاریخ درج
صورت پورتفوی اردیبهشت 1400 1400/04/01
صورت پورتفوی خرداد1400 1400/04/01
ٌصورت پورتفوی فروردین ماه1400 1400/02/04
صورت های مالی نه ماهه دوره منتهی به 1399/12/30 1400/02/01
سال مالی منتهی به31خرداد99 حسابرسی نشده اصلاحیه 1400/01/23
صورتهای مالی حسابرسی شده شش ماهه دوره منتهی به30 آذر 99  اصلاح شده 1400/01/22
صورتهای مالی حسابرسی نشده سه ماهه دوره منتهی به 31شهریور 1399 اصلاحیه با امضا 1400/01/22
صورتهای مالی حسابرسی نشده شش ماهه منتهی به30 آذر 99  اصلاح شده 1400/01/22
صورت پورتفوی اسفند99 1400/01/07
ٌصورت پورتفوی بهمن ماه 1399/12/23
سال مالی منتهی به31خرداد99 حسابرسی نشده اصلاحیه 1399/11/18
سال مالی منتهی به31خرداد99 حسابرسی شده اصلاح شده 1399/11/18
پرتفو ماهیانه منتهی به 1399/10/30 1399/11/05
خلاصه عملکرد منتهي به 99/09/30 1399/10/27
صورت مالی 6ماهه منتهی به1399/09/30 1399/10/27
سال مالی منتهی به31خرداد99 1399/10/09
سال مالی منتهی به31خرداد99 1399/10/09
خلاصه عملکرد ماه آذر 1399/10/02
گزارش عملکرد ماهیانه ابان 99 1399/09/02
پرتفو ماهیانه منتهی به 1399/08/30 1399/09/01
پرتفو ماهیانه منتهی به 1399/07/30 1399/08/03
پرتفو ماهیانه منتهی به 1399/06/31 1399/07/19
صورت مالی 3ماهه منتهی به 1399/06/31 1399/07/19
پرتفو ماهیانه منتهی به 1399/05/31 1399/07/19
پرتفو ماهیانه منتهی به 1399/04/31 1399/07/19
پرتفو ماهیانه منتهی به 1399/03/31 1399/07/19
پرتفو ماهیانه منتهی به 1399/02/31 1399/07/19
صورت هالی مالی 9ماهه منتهی به 29 اسفند 98 1399/02/29
پرتفو ماهیانه منتهی به 1399/01/31 1399/02/09
پرتفو ماهیانه منتهی به 1398/12/29 1399/01/05
پرتفو ماهیانه منتهی به 1398/11/30 1398/12/04
صورت هالی مالی 6ماهه حسابرسی شده منتهی به 30 آذر 98 1398/11/19
پرتفو ماهیانه منتهی به 1398/10/30 1398/11/01
گزارش عملکرد 6ماهه منتهی به 30 آذر 98 1398/10/29
صورت هاي مالي حسابرسي نشده 6ماهه منتهي به 1398/09/30 1398/10/29
پرتفو ماهیانه منتهی به 1398/08/30 1398/10/07
پرتفو ماهیانه منتهی به 1398/07/30 1398/08/01
صورت های مالی 3ماهه منتهی به 31 شهریور 1398 1398/07/29
تاییدیه سازمان صورتجلسه مجمع مورخ 1398/07/03 1398/07/17
گزارش عملکرد مدیر مربوط به سال مالی منتهی به 1398/03/31(اصلاحیه) 1398/07/16
صورت های مالی سالیانه منتهی به 1398/03/31(اصلاحیه) 1398/07/16
پرتفو ماهیانه منتهی به 1398/06/31 1398/07/03
گزارش پرتفو ماهیانه منتهی به 31 مرداد 98 1398/06/10
صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به 1398/03/31 1398/06/02
گزارش پرتفوی ماهانه صندوق منتهی به 31 تیر ماه 1398 1398/05/05
گزارش عملکرد مدیر مربوط به سال مالی منتهی به 1398/03/31 1398/04/29
صورت های مالی سالیانه منتهی به 1398/03/31 1398/04/29
گزارش پرتفوی ماهانه صندوق منتهی به 31 خرداد ماه 1398 1398/04/01
گزارش پرتفو ماهیانه منتهی به31 اردیبهشت 98 1398/03/12
گزارش پرتفو ماهیانه منتهی به 31 فروردین 98 1398/02/15
گزارش پرتفو ماهیانه منتهی به 29 اسفند 97 1398/02/10
گزارش پرتفو ماهیانه منتهی به 29 اسفند 97 1398/02/10
گزارش پرتفو ماهیانه منتهی به 30 بهمن 97 1398/02/10
گزارش پرتفو ماهیانه منتهی به 30 بهمن 97 1398/02/10
گزارش پرتفو ماهیانه منتهی به 30 دی 97 1398/02/10
گزارش پرتفو ماهیانه منتهی به 30 دی 97 1398/02/10
صورت های مالی 9 ماهه منتهی به 29 اسفند 1397 1398/02/08
صورت های مالی 3ماهه منتهی به 31 شهریور 97 1397/12/08
گزارش صورت های مالی 6ماهه منتهی به 30 آذرماه 97 حسابرسی شده 1397/11/12
گزارش پرتفوی ماهانه صندوق منتهی به 31 شهریورماه 1397 1397/10/16
گزارش پرتفوی ماهانه صندوق منتهی به 30 مهرماه 1397 1397/10/16
گزارش پرتفوی ماهانه صندوق منتهی به 30 آبان ماه 1397 1397/10/16
گزارش پرتفوی ماهانه صندوق منتهی به 30 آذرماه 1397 1397/10/16
گزارش پرتفوی ماهانه صندوق منتهی به 31 مردادماه 1397 1397/10/16
گزارش صورت های مالی سالیانه منتهی به 31خرداد97(حسابرسی شده) 1397/05/11
گزارش پرتفوی ماهانه صندوق منتهی به 31 تیر ماه 1397 1397/05/10
صورت های مالی سالی مالی منتهی به 31خردادماه 97 1397/04/30
گزارش عملگرد مدیر مربوط به سال مالی منتهی به 31 خردادماه 97 1397/04/30