مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
تاییدیه سازمان صورتجلسه مجمع مورخ 1398/10/04 1398/10/29
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/10/04 1398/10/08
پرتفو ماهیانه منتهی به 1398/09/30 1398/10/07
صورت اسامی حاضرین در مجمع سالیانه صندوق منتهی به 1398/10/04 1398/10/05
دعوت به مجمع عمومی صندوق مورخ 98/10/04 1398/09/24
صورتجلسه مجمع سالیانه منتهی به 98/03/31 مورخ 98/07/03 1398/07/09
صورت اسامی حاضرین در مجمع سالیانه صندوق منتهی به 1398/03/07 1398/07/03
دعوت به مجمع سالیانه صندوق مورخ 98/07/03 1398/06/16
تاییدیه سازمان صورتجلسه تمدید فعالیت مورخ 98/03/22 1398/04/04
صورتجلسه مجمع مورخ 98/03/22 1398/03/26
صورت اسامی حاضرین در مجمع 1398/03/22 1398/03/22
تاییدیه سازمان صورتجلسه تغییرات امیدنامه مورخ 98/02/31 1398/03/18
دعوت به مجمع صندوق مورخ 98/03/22 1398/03/11
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/02/31 1398/03/01
صورت اسامی حاضرین در مجمع 1398/02/31 1398/02/31
دعوت به مجمع صندوق مورخ 98/02/31 1398/02/21
تاییدیه سازمان مبنی بر تمدی فعالیت صندوق نواندیشان 1398/01/26
صورتجلسه مجمع تمدید فعالیت صندوق مورخ 25 اسفندماه 97 1397/12/26
اسامی حاضرین در جلسه مجمع 25 اسفند 97 1397/12/25
آگهی دعوت به مجمع عمومی صندوق نواندیشان مورخ 25 اسفند 97 1397/12/13
اسامی حاضرین در جلسه مجمع 10 آذرماه 97 1397/10/09
تایید تمدید فعالیت صندوق توسط سازمان تا 20 دیماه 97 1397/09/21
صورتجلسه مجمع تمدید فعالیت صندوق مورخ 10 آذرماه 97 1397/09/10
آگهی دعوت به مجمع عمومی صندوق نواندیشان مورخ 10 آذرماه 97 1397/08/30
صورتجلسه شماره 2 مجمع 21 شهریور97 1397/07/04
صورتجلسه شماره 1 مجمع 21 شهریور97 1397/07/04
اسامی حاضرین در مجمع 21 شهریورماه 1397 1397/06/21
آگهی دعوت به مجمع عمومی صندوق نواندیشان مورخ 21 شهریورماه 97 1397/06/18
آگهی دعوت به مجمع عمومی صندوق نواندیشان مورخ 18 شهریورماه 97 1397/06/11
تأییدیه سازمان برای مجمع 25 اردیبهشت 97 1397/05/13
صورت جلسه تغییر اساسنامه مجمع 25 اردیبهشت97 1397/05/13
صورت جلسه تمدید مجمع 25 اردیبهشت97 1397/03/02
تأییدیه سازمان برای مجمع 25 اردیبهشت 97 1397/03/02
اسامی حاضرین در مجمع 25 اردیبهشت ماه 1397 1397/02/25
دعوتنامه مجمع صندوق نواندیشان مورخ 25 اردیبهشت ماه 1397 1397/02/17
تأئید صورت جلسه مجمع 21 آبان 1396-تمدید فعالیت صندوق 1396/08/23
صورت جلسه مجمع 21 آبان 1396 صندوق نواندیشان 1396/08/21
اسامی حاضرین در مجمع 21 آبان 1396 1396/08/21
آگهی دعوت به مجمع عمومی صندوق نواندیشان مورخ 21 آبان ماه 1396 1396/08/10
صورت جلسه 2 مجمع صندوق نواندیشان مورخ 22مرداد96 1396/06/20
تأئیدیه صورت جلسه 2 مجمع صندوق مورخ 22 مرداد96 1396/06/20
صورت جلسه1 مجمع صندوق نواندیشان مورخ 22 مرداد 96 1396/06/20
تأئید صورت جلسه مجمع 22 مرداد1396 1396/06/04
اسامی حاضرین در مجمع 22 مرداد 1396 1396/05/22
آگهی دعوت به مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری نواندیشان مورخ 22 مرداد 1396 1396/05/10
تأئید صورت جلسه مجمع 30/11/95 -امیدنامه 1396/02/04
تأئید صورت جلسه مجمع صندوق مورخ 30/11/95 1396/01/29
صورت جلسه (2) مجمع فوق العاده30بهمن1395 1396/01/06
صورت جلسه (1) مجمع فوق العاده30بهمن1395 1396/01/06
اسامی حاضرین در مجمع فوق العاده مورخ 30 بهمن 95 1395/11/30
دعوتنامه مجمع فوق العاده صندوق مورخ 30/11/95 1395/11/18
تأئیدیه صورت جلسه 11 مهر 95 (هزینه ) 1395/08/25
صورت جلسه مجمع 11 مهر95 1395/08/25
صورت جلسه مجمع 11 مهر 95 (هزینه ها) 1395/08/25
تأئیدیه صورت جلسه مجمع 11/07/95 1395/08/08
اسامی حاضرین در جلسه مجمع 11/07/95 1395/07/11
دعوت نامه مجمع صندوق نواندیشان مورخ 11/7/95 1395/06/29
صورتجلسه 2 مجمع 18/07/94 1394/10/14
تأئیدیه صورت جلسه 2 مجمع 18/07/94 1394/10/14
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری مشترک نواندیشان 1394/10/14
تأئیدیه صورت جلسه مجمع 18/07/94 1394/08/30
صورت جلسه مجمع 18/07/94 1394/08/03
اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 18/07/1394 1394/07/18
دعوتنامه مجمع 18/07/1394 1394/07/07
مجمع 13930625 + تاییدیه سازمان 1393/09/15
صورتجلسه مجمع 13930821 1393/09/03
صورتجلسه مجمع 13930625-1 1393/09/03
صورتجلسه مجمع 13930625 1393/09/03
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری مشترک نو اندیشان 1393/06/22
صورتجلسه مجمع 93/02/24 + تاییدیه سازمان 1393/03/05
دعوتنامه مجمع 29/07/1392 1392/07/22
صورتجلسه مجمع 1392/03/01 - تغییر متولی 1392/07/14
صورتجلسه مجمع 1392/06/09 - سرمایه گذاری در بازار دوم فرابورس 1392/07/14
تاییدیه سازمان برای مجمع 29/07/1392 1392/03/09
صورتجلسه مجمع مورخ 1391/08/17 1391/09/18
صورتجلسه مجمع مورخ 1391/08/17-2 1391/09/18
آگهی برگزاری مجمع صندوق 1391/08/10
مجمع عمومی عادی مورخ 23/02/1391 1391/05/18
مجمع عمومی مورخ 23/02/1391-2 1391/05/18
مجمع عادی به طور فوق العاده 1390/08/15
صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه 12-02-1390 1390/05/02
مجمع موسسين 1388/09/28