آگهی دعوت به مجمع عمومی صندوق نواندیشان مورخ ١٠ آذرماه ٩٧

با توجه به توافق سازمان بورس با تمدید ٢ماهه فعالیت صندوق، از کلیه دارندگان واحدهای ممتاز جهت شرکت در مجمع دعوت به عمل می آید.

File: