آگهی دعوت به مجمع عمومی صندوق نواندیشان مورخ ١٨ شهریورماه ٩٧

موضوع: آگهی دعوت جهت تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نو اندیشان 

    احتراماً بدینوسیله از صاحبان سهام ممتاز دعوت می شود تا در جلسه مجمع  عمومی سالیانه صندوق 
سرمایه گذاری مشترک نواندیشان در ساعت ١٥ روز یکشنبه مورخ ١٣٩٧/٠٦/١٨ به آدرس: میدان آرژانتین، بلوار بیهقی، روبروی شهروند، پلاک ٢٦، طبقه اول، واحد ٥ حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:
١- تصویب صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ١٣٩٧/٠٣/٣١
٢- تعیین هزینه های نرم افزار و سایر هزینه های مرتبط با صندوق
٣-  تصمیم گیری در مورد ارکان صندوق
٤- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار 
٥-سایر موارد

File: