آگهی دعوت به مجمع عمومی صندوق نواندیشان مورخ ٢١آبان ماه ١٣٩٦

بدینوسیله از صاحبان سهام ممتاز دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری مشترک نواندیشان در ساعت ١٥ روز یکشنبه مورخ ٢١/٠٨/١٣٩٦ به آدرس: میدان آرژانتین، بلوار بیهقی، روبروی شهروند، پلاک ٢٦، طبقه اول، واحد ٥ حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:
تمدید فعالیت صندوق

File: