جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/01/21

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 31,577 62.38 91,414 53.41 102,984 68.32 99,162 72.15
اوراق مشارکت 7,118 14.06 74,015 43.24 39,619 26.28 36,004 26.2
سپرده بانکی 6,002 11.86 837 0.49 1,201 0.8 229 0.17
وجه نقد 87 0.17 144 0.08 106 0.07 106 0.08
واحد صندوق 5,514 10.89 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 320 0.63 4,742 2.77 6,829 4.53 1,942 1.41
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 14,169 27.99 39,116 22.85 39,590 26.26 45,031 32.76