جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/03/31

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 32,952 62.65 89,215 68.02 69,840 57.35 117,983 97.38
اوراق مشارکت 7,914 15.05 37,660 28.71 45,824 37.63 0 0
سپرده بانکی 5,852 11.13 172 0.13 96 0.08 52 0.04
وجه نقد 87 0.17 106 0.08 106 0.09 106 0.09
واحد صندوق 5,184 9.86 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 609 1.16 4,009 3.06 5,916 4.86 3,021 2.49
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 15,114 28.74 48,696 37.13 47,094 38.67 85,768 70.79